Pole tekstowe:   STRONA GŁÓWNA      WYPOŻYCZALNIA    SERWIS    SPRZĘT NA SPRZEDAŻ 	   REGULAMIN	    CENNIK	     KONTAKT

Regulamin wypożyczalni SkiSurf na Szelmencie

Pole tekstowe: Strona główna  |  wypożyczalnia  |  serwis  |  cennik  |  kontakt  |                                                                            2023 skisurf.pl

Regulamin wypożyczalni sprzętu zimowego

„ skisurf.pl ”

 

SPRZĘT sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni skisurf .

Przed wypożyczeniem sprzętu, klient ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

1. Wraz z wypożyczeniem sprzętu, Klient zawiera z wypożyczalnią skisurf Krzysztof Zdancewicz  umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta, specjalnie przygotowany sprzęt sportowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.

3. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.

4. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z  przeznaczeniem (klient użytkuje sprzęt tylko wyłącznie na stoku). Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.

 5. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 6. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, (np. w wyniku jeżdżenia po parkingu, drodze asfaltowej) - w miejscach nie przeznaczonych do jazdy na nartach czy snowboardzie w wyniku czego zniszczy ślizg jak i krawędzie narty, co naraża wypożyczalnię na koszty serwisowania i utraty wartości (narty czy snowboardu) spowodowane zmniejszeniem krawędzi bocznej i ślizgu narty. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. Klient, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.

7. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

8. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia i godziny wypożyczenia do dnia i godziny zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.

9. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.

10. Klient wypożyczając sprzęt z  wypożyczalni, potwierdza, że   otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu. Klient, który nie wpłacał kaucji zobowiązany jest zwrócić wypożyczalni wartość sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu.

12.W przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie i nie poinformuje o decyzji przedłużenia na kolejny dzień, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.

13. Wypożyczalnia ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu. Powyższe prawo oparte jest na art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926).

14. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Suwałkach.

15. Nie przeczytanie regulaminu wypożyczalni nie zwalnia klienta z przestrzegania regulaminu.

Sposób naliczania godzin

 

Od momentu wydania sprzętu

0 – 70min (do 1h 10min) liczona jako 1 godz.

71 – 130 min ( do 2h 10min) liczone jako 2 godz.

131 – 190 min ( do 3h 10min) liczone jako 3 godz.

191– 250 min ( do 4h 10 min ) liczymy jako 4 godz.

251 min ( 4h 11min ) i więcej tego samego dnia liczymy jako cały dzień

Za dzień uważamy - od godz. otwarcia do godz. zamknięcia tego samego dnia – czyli od 900 do 2100 tego samego dnia

 

 

Właściciel wypożyczalni

                                                                                                                                                     Krzysztof Zdancewicz